Privacy

Disclaimer

Rechten

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, logo et cetera), alsmede alle bijbehorende HTML-code en andere onderdelen van de website, berusten bij Fam te Tilburg. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie van Fam mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.

Aansprakelijkheid

Fam is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van de informatie aan de patiënt van de behandelend hulpverlener.

Links naar websites van derden

Het feit dat de websites van derden via links op de website van Fam kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door Fam. Fam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Links naar de website van Fam

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie van Fam (info@fam.nl) is het derden niet toegestaan hun website te linken aan de website van Fam.