Privacy

Privacy

Fam is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Fam houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Fam gebruikt en wat Fam doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website van Fam hiervan kennis te nemen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen en het invullen van een contactformulier is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Fam verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de internetsite te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

 

Bewaartermijn

Fam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

 

Registratie van gegevens ten behoeve van kwaliteitsverbetering

Alle verloskundige zorgverleners registreren anonieme gegevens over hun zorgverlening in een landelijke registratie, beheerd door de stichting Perined (voorheen PRN). Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in Nederland in het algemeen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het verbeteren van kwaliteit op praktijkniveau.  Perined Insight is ontwikkeld in opdracht van stichting Perined. Perined Insight is beveiligd met een inlogcode en wachtwoord. Deze toegangscodes worden verstrekt door stichting Perined Insight aan verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en verloskundig actieve huisartsen die deelnemen aan de registratie. 

De registratie van de uitvoering van prenatale screening door verloskundigen is nog niet opgenomen in de reguliere perinatale registratie. Registratie is wel nodig voor de levering van de gegevens aan de vergunninghoudende centra voor prenatale screening. Hier wordt geregistreerd dat er een counselingsgesprek heeft plaatsgevonden en wat de gemaakte keuzes zijn. DIt is een verplichte registratie. 

 

Klikgedrag

Op de website van Fam worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Fam gebruikt cookies om haar internetsite zo efficiënt mogelijk te laten werken. Door middel van cookies wordt meestal wel een sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, dit zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker. De informatie die over bezoekers wordt verkregen is echter niet tot de persoon herleidbaar.

Indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt kunt u uw browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Fam, tenzij:

  • zij dit doet in het kader van een wettelijke verplichting;
  • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

 

Sites gelinkt aan website van Fam

De website van Fam kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van Fam zijn vervaardigd. Fam is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen. Lees meer hierover in de disclaimer.

 

Beveiliging

Fam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Fam toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

 

Wijzigingen

Fam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Fam.

 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Fam, kunt u een mail sturen naar info@fam.nl